Glass Size: 12oz

Ingredients:

Preparation:

  • เท Tea Syrup ลงไปในแก้วเสิร์ฟ
  • ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้ว
  • ใส่น้ำตามลงไป
  • คนส่วนผสมในแก้วให้เข้ากัน

Garnish/inclusions:

  • ตกแต่งด้วยเสี้ยวมะนาว และใบมิ้นท์
  • ใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยว และกลิ่นมะนาว